MP0484 - Bases de Datos (BD)#

Este é un módulo desenvolvido curricularmente en DAW - Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. O meu material de traballo está en BD - Bases de Datos. Por cada RA engado o principal tema de referencia e logo por cada CA o tema no que se trata.

 • Código: MP0484

 • Duración: 187 horas.

 • Créditos ECTS: 12 (aprox 360h traballo)

Resultados de Aprendizaxe (RA) e Criterios de Avaliación (CA)#

RA1. Recoñece os elementos das bases de datos analizando as súas funcións, e valora a utilidade dos sistemas xestores#

CA

Tema

CA1.1. Analizáronse os sistemas lóxicos de almacenamento e as súas características

Almacenar (y usar) Datos

CA1.2. Identificáronse os tipos de bases de datos segundo o modelo de datos utilizado

Almacenar (y usar) Datos

CA1.3. Identificáronse os tipos de bases de datos en función da localización da información

Almacenar (y usar) Datos

CA1.4. Avaliouse a utilidade dun sistema xestor de bases de datos e as súas vantaxes fronte a outros sistemas de almacenamento

Administrar un SGBD

CA1.5. Recoñeceuse a función de cada elemento dun sistema xestor de bases de datos

Administrar un SGBD

CA1.6. Clasificáronse os sistemas xestores de bases de datos

Almacenar (y usar) Datos

CA1.7. Analizáronse as políticas de fragmentación da información.

Administrar una BD Relacional

RA2. Deseña diagramas entidade-relación, para o que analiza os requisitos dos escenarios que cumpra representar#

CA

Tema

CA2.1. Identificouse o significado da simboloxía propia dos diagramas de entidade-relación

Diseñando una BD

CA2.2. Utilizáronse ferramentas gráficas para representar o diagrama entidade- relación

Diseñando una BD

CA2.3. Identificáronse as entidades necesarias para representar un problema

Diseñando una BD

CA2.4. Definíronse os atributos para cada entidade representada no modelo E-R

Diseñando una BD

CA2.5. Identificáronse as claves para cada entidade

Diseñando una BD

CA2.6. Distinguíronse e aplicáronse os tipos de interrelacións e as cardinalidades existentes no problema que se vaia representar

Diseñando una BD

CA2.7. Identificáronse os tipos de dependencia entre as entidades fortes e débiles.

Diseñando una BD

CA2.8. Recoñecéronse os elementos do modelo E-R estendido

Diseñando una BD

CA2.9. Describíronse os supostos semánticos considerados na resolución do problema e os que non se puideron recoller no diagrama E-R

Diseñando una BD

RA3. Deseña modelos relacionais lóxicos normalizados, para o que interpreta diagramas entidade-relación#

CA

Tema

CA3.1. Utilizáronse ferramentas gráficas para representar o deseño lóxico

Diseñando una BD

CA3.2. Identificáronse as táboas do deseño lóxico

Diseñando una BD

CA3.3. Identificáronse os campos que forman parte das táboas do deseño lóxico

Diseñando una BD

CA3.4. Analizáronse as relacións entre as táboas do deseño lóxico

Diseñando una BD

CA3.5. Identificáronse os campos clave

Diseñando una BD

CA3.6. Realizouse a transformación de esquemas E-R a esquemas relacionai

Administrar una BD Relacional

CA3.7. Aplicáronse regras de integridade.

Administrar una BD Relacional

CA3.8. Aplicáronse regras de normalización.

Administrar una BD Relacional

CA3.9. Analizáronse e documentáronse as restricións que non se poidan plasmar no deseño lóxico.

Administrar una BD Relacional

RA4. Crea bases de datos, e define a súa estrutura e as características dos seus elementos segundo o modelo relacional#

CA

Tema

CA4.1. Analizouse o formato de almacenamento da información.

Diseñando una BD

CA4.2. Creáronse bases de datos.

Administrar una BD Relacional

CA4.3. Creáronse as táboas e as relacións entre elas.

Administrar una BD Relacional

CA4.4. Seleccionáronse os tipos de datos adecuados.

Administrar una BD Relacional

CA4.5. Definíronse os campos clave nas táboas.

Administrar una BD Relacional

CA4.6. Aplicáronse as restricións reflectidas no deseño lóxico.

Administrar una BD Relacional

CA4.7. Verificouse o axuste da implementación ao modelo mediante un conxunto de datos de proba

Administrar una BD Relacional

CA4.8. Utilizáronse asistentes, ferramentas gráficas e a linguaxe de definición de datos.

Administrar una BD Relacional (no GUI sólo CLI)

RA5. Consulta a información almacenada nunha base de datos empregando asistentes, ferramentas gráficas e a linguaxe de manipulación de datos#

CA

Tema

CA5.1. Identificáronse as ferramentas e as sentenzas para realizar consultas

Consultando con SQL

CA5.2. Realizáronse consultas simples sobre unha táboa

Consultando con SQL

CA5.3. Realizáronse consultas sobre o contido de varias táboas mediante composicións internas.

Consultas Avanzadas con SQL

CA5.4. Realizáronse consultas que xeren valores de resumo

Consultando con SQL

CA5.5. Realizáronse unións de consultas.

Consultas Avanzadas con SQL

CA5.6. Realizáronse consultas con subconsultas.

Consultas Avanzadas con SQL

CA5.7. Realizáronse consultas utilizando funcións básicas integradas no SXBD

Consultando con SQL

CA5.8. Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes das opcións válidas para levar a cabo unha consulta determinada.

Consultas Avanzadas con SQL

CA5.9. Creáronse vistas.

Administrar una BD Relacional

RA6. Modifica a información almacenada na base de datos utilizando asistentes, ferramentas gráficas e a linguaxe de manipulación de datos.#

CA

Tema

CA6.1. Identificáronse as ferramentas e as sentenzas para modificar o contido da base de datos.

Administrar una BD Relacional

CA6.2. Inseríronse, borráronse e actualizáronse datos nas táboas.

Administrar una BD Relacional

CA6.3. Engadiuse nunha táboa a información resultante da execución dunha consulta.

Administrar una BD Relacional

CA6.4. Deseñáronse guións de sentenzas para levar a cabo tarefas complexas.

Programando el SGBD

CA6.5. Recoñeceuse o funcionamento das transaccións.

Programando el SGBD

CA6.6. Anuláronse parcialmente ou totalmente os cambios producidos por unha transacción.

Programando el SGBD

CA6.7. Identificáronse os efectos das políticas de bloqueo de rexistros.

(non o dimos. Moi dependentes do SGBD)

CA6.8. Adoptáronse medidas para manter a integridade e a consistencia da información.

Administrar una BD Relacional

RA7. Desenvolve procedementos almacenados e guións de sentenzas, para o que utiliza e avalía as sentenzas da linguaxe incorprada no sistema xestor#

CA

Tema

CA7.1. Identificáronse as formas de automatizar tarefas.

Programando el SGBD

CA7.2. Recoñecéronse os métodos de execución de guións.

Programando el SGBD

CA7.3. Identificáronse as ferramentas dispoñibles para editar guións.

Programando el SGBD

CA7.4. Escribíronse secuencias de comandos e ficheiros de procesamento por lotes para automatizar tarefas.

(sólo procedementos, non scripting)

CA7.5. Creáronse, modificáronse e elimináronse procedementos almacenados.

Programando el SGBD

CA7.6. Empregáronse parámetros no deseño de procedementos almacenados.

Programando el SGBD

CA7.7. Detectáronse e tratáronse erros ao executar procedementos almacenados.

Programando el SGBD

CA7.8. Usáronse as funcións proporcionadas polo sistema xestor.

Programando el SGBD

CA7.9. Definíronse funcións de usuario.

Programando el SGBD

CA7.10. Definíronse disparadores.

Programando el SGBD

CA7.11. Utilizáronse cursores.

(non incluido)

CA7.12. Documentáronse os guións codificados, e indicáronse as tarefas que automatizan e os resultados que producen.

Programando el SGBD

RA8. Analiza e executa tarefas básicas de administración de bases de datos aplicando mecanismos de salvagarda e transferencia#

CA

Tema

CA8.1. Identificáronse ferramentas para a administración de copias de seguridade

Administrar un SGBD

CA8.2. Realizáronse e restauráronse copias de seguridade

Administrar un SGBD

CA8.3. Identificáronse as ferramentas para vincular, importar e exportar datos

Administrar un SGBD

CA8.4. Exportáronse datos a diversos formatos

Administrar un SGBD

CA8.5. Importáronse datos con distintos formatos

Administrar un SGBD

CA8.6. Transferiuse información entre sistemas xestores

Administrar un SGBD

CA8.7. Xestionáronse os usuarios e os seus privilexios.

Administrar una BD Relacional

CA8.8. Creáronse índices para mellorar o funcionamento da base de datos.

Administrar una BD Relacional

CA8.9. Utilizáronse asistentes, ferramentas gráficas e a linguaxe de control de datos

Administrar un SGBD (más CLI que GUI)

CA8.10. Interpretouse a documentación técnica do SXBD nos idiomas máis empregados pola industria

Administrar un SGBD

RA9. Xestiona a información almacenada en bases de datos obxecto-relacionais, para o que utiliza e avalía as posibilidades que proporciona o sistema xestor.#

CA

Tema

CA9.1. Identificáronse as características das bases de datos obxecto-relacionais.

Bases de Datos NoSQL

CA9.2. Creáronse tipos de datos obxecto, os seus atributos e os seus métodos.

Bases de Datos NoSQL

CA9.3. Creáronse táboas de obxectos e táboas de columnas tipo obxecto.

Bases de Datos NoSQL

CA9.4. Creáronse tipos de datos colección.

Bases de Datos NoSQL

CA9.5. Realizáronse consultas.

Bases de Datos NoSQL

CA9.6. Modificouse a información almacenada mantendo a integridade e a consistencia dos datos.

Administrar un SGBD

Contidos Básicos#

BC1. Bases de datos e sistemas de almacenamento da información

 • Ficheiros: planos, indexados, acceso directo, etc.

 • Bases de datos: conceptos, usos e tipos segundo o modelo de datos e a localización da información.

 • Outros sistemas de almacenamento: xml, servizo de directorios, etc.

 • Sistemas xestores de base de datos: funcións, compoñentes e tipos.

 • Sistemas xestores de bases de datos libres e propietarios.

 • Bases de datos centralizadas e distribuídas. Fragmentación.

BC2. Deseño conceptual de bases de datos

 • Fases de deseño de bases de datos.

 • Modelo entidade-relación: entidades, atributos, relacións e claves; tipos de interrelación e cardinalidade; dependencia por existencia e por identificación; restricións entre interrelacións.

 • Modelo E-R ampliado.

 • Xeneralización e herdanza.

BC3. Deseño lóxico de bases de datos

 • Modelo lóxico de datos: metodoloxía.

 • Modelo relacional: terminoloxía e características. Claves primarias e alleas.

 • Paso do diagrama E-R ao modelo relacional.

 • Álxebra relacional. Cálculo relacional.

 • Normalización de modelos relacionais: dependencias funcionais; formas normais.

 • Xustificación da desnormalización.

BC4. Deseño físico de bases de datos

 • Modelo de datos.

 • Terminoloxía do modelo relacional.

 • Claves primarias.

 • O valor NULL.

 • Claves alleas.

 • Vistas.

 • Ferramentas gráficas achegadas polo sistema xestor para a implementación da base de datos.

 • Linguaxe de definición de datos (DDL).

 • Creación, modificación e eliminación de bases de datos.

 • Creación, modificación e eliminación de táboas.

 • Tipos de datos. Tipos de datos definidos polo usuario.

 • Implementación de restricións.

 • Índices: características.

BC5. Realización de consultas

 • Ferramentas gráficas proporcionadas polo sistema xestor para a realización de consultas.

 • Sentenza SELECT.

 • Selección e ordenación de rexistros. Tratamento de valores nulos.

 • Operadores: de comparación e lóxicos. Precedencia de operadores.

 • Consultas calculadas.

 • Sinónimos

 • Consultas de resumo. Agrupamento de rexistros.

 • Unión de consultas.

 • Composicións internas e externas.

 • Subconsultas.

 • Funcións básicas integradas no SXBD.

 • Vistas.

BC6. Tratamento de datos

 • Ferramentas gráficas proporcionadas polo sistema xestor para a edición da información.

 • Inserción, borrado e modificación de rexistros.

 • Inserción de rexistros a partir dunha consulta.

 • Mantemento da integridade referencial.

 • Cambios en cascada.

 • Subconsultas e combinacións en sentenzas de edición.

 • Transaccións. Sentenzas de procesamento de transaccións.

 • Acceso simultáneo aos datos: políticas de bloqueo.

 • Bloqueos compartidos e exclusivos.

BC7. Programación de bases de datos

 • Tipos de guións. Secuencias de comandos e ficheiros de procesamento por lotes. Procedementos almacenados. Funcións definidas polo usuario e desencadeadores.

 • Introdución: linguaxe de programación.

 • Variables do sistema e de usuario.

 • Funcións.

 • Operadores.

 • Estruturas de control de fluxo.

 • Procedementos almacenados.

 • Paso de parámetros.

 • Funcións definidas polo usuario.

 • Subrutinas.

 • Eventos e disparadores.

 • Excepcións.

 • Cursores.

BC8. Tarefas de administración de bases de datos

 • Copias de seguridade: tipos; planificación.

 • Ferramentas achegadas polo sistema xestor para a realización e a recuperación de copias de seguridade.

 • Ferramentas para vinculación, importación e exportación de datos.

 • Ferramentas de verificación de integridade da base de datos.

 • Transferencia de datos entre sistemas xestores.

 • Creación e eliminación de usuarios.

 • Tipos de dereitos.

 • Asignación e desasignación de dereitos a usuarios.

 • Linguaxe DCL.

 • Índices.

BC9. Uso de bases de datos obxecto-relacionais

 • Características das bases de datos obxecto-relacionais.

 • Tipos de datos obxecto.

 • Atributos e métodos.

 • Sobrecarga.

 • Construtores.

 • Definición de tipos de obxecto.

 • Definición de métodos.

 • Herdanza.

 • Identificadores e referencias.

 • Tipos de datos colección

 • Declaración e iniciación de obxectos.

 • Uso da sentenza SELECT.

 • Navegación a través de referencias.

 • Chamadas a métodos.

 • Inserción, modificación e borrado de obxectos.