MP0615 - Deseño de Interfaces Web (DIW)#

Este é un módulo desenvolvido curricularmente en DAW - Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. O meu material de traballo está en DIW - Diseño de Interfaces Web

 • Código: MP0615

 • Duración: 157 horas.

 • Equivalencia en créditos ECTS: 9

Resultados de Aprendizaxe (RA) e Criterios de Avaliación (CA)#

RA1. Planifica a creación dunha interface web, para o que valora e aplica especificacións de deseño.#

CA

Tema

CA1.1. Recoñeceuse a importancia da comunicación visual e os seus fundamentos.

Diseño para personas

CA1.2. Analizáronse e seleccionáronse as cores e as tipografías adecuadas para a súa visualización en pantalla.

Añadir estilo a un sitio web

CA1.3. Analizáronse alternativas para a presentación da información en documentos web.

Maquetación Web

CA1.4. Valorouse a importancia de definir e aplicar a guía de estilo no desenvolvemento dunha aplicación web.

Añadir estilo a un sitio web

CA1.5. Utilizáronse e valoráronse aplicacións para o deseño de documentos web.

(ya vistas en code)

CA1.6. Utilizáronse marcos, táboas e capas para presentar a información de xeito ordenado.

Maquetación Web

CA1.7. Creáronse e utilizáronse patróns de deseño.

Maquetación Web

RA2. Crea interfaces web homoxéneas, para o que define e aplica estilos.#

CA

Tema

CA2.1. Recoñecéronse as posibilidades de modificar as etiquetas HTML.

Crear un sitio web (básico)

CA2.2. Definíronse estilos de xeito directo.

Añadir estilo a un sitio web

CA2.3. Definíronse e asociáronse estilos globais en follas externas.

Añadir estilo a un sitio web

CA2.4. Definíronse follas de estilos alternativas.

Maquetación Web

CA2.5. Redefiníronse estilos.

Maquetación Web

CA2.6. Identificáronse as propiedades de cada elemento.

Añadir estilo a un sitio web

CA2.7. Creáronse clases e identificadores de estilos.

Añadir estilo a un sitio web

CA2.8. Utilizáronse ferramentas de validación de follas de estilos.

Diseño para personas

CA2.9. Utilizouse e actualizouse a guía de estilo.

Añadir estilo a un sitio web

RA3. Prepara ficheiros multimedia para a web, para o que analiza as súas características, manexando ferramentas específicas.#

CA

Tema

CA3.1. Recoñecéronse as implicacións das licenzas e dos dereitos de autor no uso de material multimedia.

Creación de Contenido Multimedia

CA3.2. Identificáronse os formatos de imaxe, audio e vídeo que cumpra utilizar.

Creación de Contenido Multimedia

CA3.3. Analizáronse as ferramentas dispoñibles para xerar e manipular contido multimedia.

Creación de Contenido Multimedia

CA3.4. Empregáronse ferramentas para o tratamento dixital de imaxes.

Creación de Contenido Multimedia

CA3.5. Utilizáronse ferramentas para manipular audio e vídeo.

Creación de Contenido Multimedia

CA3.6. Realizáronse animacións a partir de imaxes fixas.

Creación de Contenido Multimedia

CA3.7. Importáronse e exportáronse imaxes, audio e vídeo en diversos formatos, segundo a súa finalidade.

Creación de Contenido Multimedia

CA3.8. Aplicáronse guías de estilo para adaptar ficheiros multimedia para a web.

Integración de Contenido Multimedia

RA4. Integra contido multimedia en documentos web e valora a súa achega, para o que selecciona adecuadamente os elementos interactivos.#

CA

Tema

CA4.1. Recoñecéronse e analizáronse as tecnoloxías relacionadas coa inclusión de contido multimedia e interactivo.

Integración de Contenido Multimedia

CA4.2. Identificáronse as necesidades específicas de configuración dos navegadores web para soportar contido multimedia e interactivo.

Integración de Contenido Multimedia

CA4.3. Utilizáronse ferramentas gráficas para o desenvolvemento de contido multimedia interactivo.

(descarté Flash y similar) -> Creación de Contenido Multimedia

CA4.4. Analizouse o código xerado polas ferramentas de desenvolvemento de contido interactivo.

(descarté Flash y similar) -> Creación de Contenido Multimedia

CA4.5. Agregáronse elementos multimedia a documentos web.

Integración de Contenido Multimedia

CA4.6. Engadiuse interactividade a elementos dun documento web .

Integración de Contenido Multimedia

CA4.7. Verificouse o funcionamento dos elementos multimedia e interactivos en distintos navegadores.

Integración de Contenido Multimedia

RA5. Desenvolve interfaces web accesibles, para o que analiza as pautas establecidas, aplicando técnicas de verificación.#

CA

Tema

CA5.1. Recoñeceuse a necesidade de deseñar webs accesibles.

Diseño para personas

CA5.2. Analizouse a accesibilidade de diversos documentos web.

Diseño para personas

CA5.3. Identificáronse as principais pautas de accesibilidade ao contido.

Diseño para personas

CA5.4. Analizáronse os posibles erros segundo os puntos de verificación do nivel de conformidade.

Diseño para personas (reforzar)

CA5.5. Alcanzouse o nivel de conformidade desexado no deseño de webs accesibles.

Diseño para personas (reforzar)

CA5.6. Verificáronse os niveis alcanzados de accesibilidade web mediante o uso de tests.

Diseño para personas (reforzar)

CA5.7. Verificouse a visualización e accesibilidade da interface con diversos navegadores e tecnoloxías.

Diseño para personas (reforzar)

RA6. Desenvolve interfaces web amigables, para o que analiza e aplica as pautas de usabilidade establecidas.#

CA

Tema

CA6.1. Valorouse a importancia do uso de estándares na creación de documentos web.

Diseño para personas

CA6.2. Analizáronse técnicas para verificar a usabilidade dun documento web.

Diseño para personas

CA6.3. Analizouse a usabilidade de diversos documentos web.

Diseño para personas

CA6.4. Verificouse a facilidade de navegación dun documento web mediante diversos periféricos.

Maquetación Web

CA6.5. Verificouse a usabilidade da interface web creada en diversos navegadores e tecnoloxías.

Maquetación Web

CA6.6. Modificouse a interface web para adecuar ao obxectivo que persiga e aos usuarios a quen vaia dirixida.

Maquetación Web

Contidos Básicos#

BC1. Planificación de interfaces gráficas

 • Elementos do deseño: textura, cor, tipografía e iconas. Percepción visual.

 • Interacción entre persoa e computador.

 • Interpretación de guías de estilo: elementos.

 • Xeración de documentos e sitios web.

 • Compoñentes dunha interface web.

 • Aplicacións para desenvolvemento web.

 • Linguaxes de marcas.

 • Mapa de navegación. Prototipos.

 • Maquetación web. Elementos de ordenación.

 • Patrón de deseño.

BC2. Uso de estilos

 • Estilos en liña baseados en etiquetas e en clases.

 • Creación e vinculación de follas de estilo en cascada. Follas de estilo auditivas.

 • Follas de estilo para imprimir.

 • Ferramentas e test de verificación.

BC3. Implementación de contido multimedia

 • Tipos e formatos de imaxes máis axeitados para a web.

 • Dereitos da propiedade intelectual: licenzas, lei da propiedade intelectual e dereitos de autor.

 • Software para crear e procesar imaxes. Optimización de imaxes para a web.

 • Audio: formatos e conversións (exportar e importar).

 • Vídeo: codificación de vídeo, formatos e conversións (exportar e importar).

 • Animacións. Animación de imaxes e texto.

 • Integración de audio e vídeo nunha animación.

BC4. Integración de contido multimedia e interactivo

 • Elementos multimedia e interactivos.

 • Soporte de contido multimedia e interactivo nos navegadores web.

 • Comportamentos dos elementos multimedia e interactivos.

 • Ferramentas gráficas para o desenvolvemento de contido multimedia interactivo.

BC5. Deseño de webs accesibles

 • Accesibilidade web.

 • Principios xerais de deseño accesible.

 • Pautas de accesibilidade ao contido na web.

 • Técnicas para satisfacer os requisitos definidos na accesibilidade ao contido web. Prioridades, puntos de verificación e niveis de conformidade.

 • Métodos para realizar revisións preliminares e avaliacións de adecuación ou conformi- dade de documentos web.

 • Ferramentas de análise de accesibilidade web.

 • Comprobación da accesibilidade web desde diferentes navegadores.

BC6. Implementación da usabilidade na web. Deseño amigable

 • Concepto de usabilidade de documentos web.

 • Técnicas de análise da usabilidade de documentos web.

 • Ferramentas e tests de verificación da usabilidade de documentos web.

 • Identificación do obxectivo da web.

 • Tipos de usuario.

 • Barreiras identificadas polos usuarios.

 • Información doadamente accesible.

 • Velocidade de conexión.

 • Importancia do uso de estándares.

 • Navegación doadamente lembrada fronte a navegación redescuberta.

 • Facilidade de navegación na web.

 • Verificación da usabilidade en diversos navegadores e tecnoloxías.