MP0613 - Desenvolvemento Web en Contorno Servidor (DWES)#

Este é un módulo desenvolvido curricularmente en DAW - Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. O meu material de traballo está en DWeS - Desarrollo Web en Entorno Servidor. Por cada RA engado o principal tema de referencia (nunca é o 100%) e logo por cada CA o tema no que se trata. Usando -> para apuntar o tema

 • Código: MP0613

 • Duración: 175 horas.

 • Créditos ECTS: 12 (aprox 360h)

Resultados de Aprendizaxe (RA) e Criterios de Avaliación (CA)#

RA1. Selecciona as arquitecturas e as tecnoloxías de programación web en contorno servidor, para o que analiza as súas capacidades e as súas características propias.#

CA

Tema

CA1.1. Caracterizáronse e diferenciáronse os modelos de execución de código no servidor e no cliente web

Arquitectura y Desarrollo Web

CA1.2. Recoñecéronse as vantaxes da xeración dinámica de páxinas web e as súas diferenzas coa inclusión de sentenzas de guións no interior das páxinas web

Páginas Dinámicas con PHP

CA1.3. Identificáronse os mecanismos de execución de código nos servidores web

Arquitectura y Desarrollo Web

CA1.4. Recoñeceuse a funcionalidade que achegan os servidores de aplicacións e a súa integración cos servidores web

Arquitectura y Desarrollo Web

CA1.5. Identificáronse e caracterizáronse as linguaxes e as tecnoloxías principais relacionadas coa programación web en contorno servidor

Arquitectura y Desarrollo Web

CA1.6. Verificáronse os mecanismos de integración das linguaxes de marcas coas linguaxes de programación en contorno servidor

Páginas Dinámicas con PHP

CA1.7. Recoñecéronse e avaliáronse as ferramentas de programación en contorno servidor

Arquitectura y Desarrollo Web

RA2. Escribe sentenzas executables por un servidor web, para o que recoñece e aplica procedementos de integración do código en linguaxes de marcas.#

CA

Tema

CA2.1. Recoñecéronse os mecanismos de xeración de páxinas web a partir de linguaxes de marcas con código embebido

Páginas Dinámicas con PHP

CA2.2. Identificáronse as principais tecnoloxías asociadas

Arquitectura y Desarrollo Web

CA2.3. Utilizáronse etiquetas para a inclusión de código na linguaxe de marcas

Páginas Dinámicas con PHP

CA2.4. Recoñeceuse a sintaxe da linguaxe de programación que se deba utilizar

El Lenguaje PHP (básico)

CA2.5. Escribíronse sentenzas simples e comprobáronse os seus efectos no documento resultante

El Lenguaje PHP (básico)

CA2.6. Utilizáronse directivas para modificar o comportamento predeterminado.

El Lenguaje PHP (básico)

CA2.7. Utilizáronse diversos tipos de variables e operadores dispoñibles na linguaxe

El Lenguaje PHP (básico)

CA2.8. Identificáronse os ámbitos de uso das variables

El Lenguaje PHP (básico)

RA3. Escribe bloques de sentenzas embebidos en linguaxes de marcas, para o que selecciona e utiliza as estruturas de programación#

CA

Tema

CA3.1. Utilizáronse mecanismos de decisión na creación de bloques de sentenzas

El Lenguaje PHP (básico)

CA3.2. Utilizáronse bucles e verificouse o seu funcionamento

El Lenguaje PHP (básico)

CA3.3. Utilizáronse arrays para almacenar e recuperar conxuntos de datos

El Lenguaje PHP (básico)

CA3.4. Creáronse e utilizáronse funcións

El Lenguaje PHP (básico)

CA3.5. Utilizáronse formularios web para interactuar co usuario do navegador web

Páginas Dinámicas con PHP

CA3.6. Empregáronse métodos para recuperar a información introducida no formulario

Programación Web con PHP

CA3.7. Engadíronse comentarios ao código

El Lenguaje PHP (básico)

RA4. Desenvolve aplicacións web embebidas en linguaxes de marcas, para o que analiza e incorpora funcionalidades segundo as especificacións.#

CA

Tema

CA4.1. Identificáronse os mecanismos dispoñibles para o mantemento da información asociada a un cliente web concreto e sinalaronse as súas vantaxes

Programación Web con PHP

CA4.2. Utilizáronse sesións para manter o estado das aplicacións web

Programación Web con PHP

CA4.3. Utilizáronse cookies para almacenar información no cliente web e recuperouse o seu contido

Programación Web con PHP

CA4.4. Identificáronse e caracterizáronse os mecanismos dispoñibles para a autenticación de usuarios

Programación Web con PHP

CA4.5. Escribíronse aplicacións que integren mecanismos de autenticación de usuarios

Programación Web con PHP

CA4.6. Realizáronse adaptacións a aplicacións web existentes como xestores de contidos ou outras

(pendiente)

CA4.7. Utilizáronse ferramentas e contornos para facilitar a programación, a proba e a depuración do código.

(ya en CODE)

RA5. Desenvolve aplicacións web, para o que identifica e aplica mecanismos para separar o código de presentación da lóxica de negocio.#

CA

Tema

CA5.1. Identificáronse as vantaxes de separar a lóxica de negocio dos aspectos de presentación da aplicación

Arquitectura y Desarrollo Web

CA5.2. Analizáronse tecnoloxías e mecanismos que permitan realizar esta separación e as súas características principais

Arquitectura y Desarrollo Web

CA5.3. Utilizáronse obxectos e controis no servidor para xerar o aspecto visual da aplicación web no cliente

Programación Web con PHP

CA5.4. Utilizáronse formularios xerados de xeito dinámico para responder aos eventos da aplicación web

Programación Web con PHP

CA5.5. Identificáronse e aplicáronse os parámetros relativos á configuración da aplicación web

Programación Web con PHP

CA5.6. Escribíronse aplicacións web con mantemento de estado e separación da lóxica de negocio

Programación Web con PHP

CA5.7. Aplicáronse os principios da programación orientada a obxectos

Programación Web con PHP

CA5.8. Probouse e documentouse o código

Programación Web con PHP

RA6. Desenvolve aplicacións de acceso a almacéns de datos, aplicando medidas para manter a seguridade e a integridade da información.#

CA

Tema

CA6.1. Analizáronse as tecnoloxías que permitan o acceso mediante programación á información dispoñible en almacéns de datos.

Acceso a Datos en PHP con SQL

CA6.2. Creáronse aplicacións que establezan conexións con bases de datos.

Acceso a Datos en PHP con SQL

CA6.3. Recuperouse información almacenada en bases de datos.

Acceso a Datos en PHP con SQL

CA6.4. Publicouse en aplicacións web a información recuperada.

Acceso a Datos en PHP con SQL

CA6.5. Utilizáronse conxuntos de datos para almacenar a información

Acceso a Datos en PHP con SQL

CA6.6. Creáronse aplicacións web que permitan a actualización e a eliminación de información dispoñible nunha base de datos.

Acceso a Datos en PHP con SQL

CA6.7. Utilizáronse transaccións para manter a consistencia da información.

Acceso a Datos en PHP con SQL

CA6.8. Probáronse e documentáronse as aplicacións.

Acceso a Datos en PHP con SQL

RA7. Desenvolve servizos web, analiza o seu funcionamento e implanta a estrutura dos seus compoñentes.#

CA

Tema

CA7.1. Recoñecéronse as características propias e o ámbito de aplicación dos servizos web

Servicios Web con PHP

CA7.2. Recoñecéronse as vantaxes de utilizar servizos web para proporcionar acceso a funcionalidades incorporadas á lóxica de negocio dunha aplicación

Servicios Web con PHP

CA7.3. Identificáronse as tecnoloxías e os protocolos implicados na publicación e no uso de servizos web

Servicios Web con PHP

CA7.4. Programouse un servizo web.

Servicios Web con PHP

CA7.5. Creouse o documento de descrición do servizo web.

Servicios Web con PHP

CA7.6. Verificouse o funcionamento do servizo web.

Servicios Web con PHP

CA7.7. Consumiuse o servizo web.

Servicios Web con PHP

RA8. Xera páxinas web dinámicas, para o que analiza e utiliza tecnoloxías do servidor web que engadan código á linguaxe de marcas.#

CA

Tema

CA8.1. Identificáronse as diferenzas entre a execución de código no servidor e no cliente web

Páginas Dinámicas con PHP

CA8.2. Recoñecéronse as vantaxes de unir ambas as tecnoloxías no proceso de desenvolvemento de programas

Páginas Dinámicas con PHP

CA8.3. Identificáronse as librarías e as tecnoloxías relacionadas coa xeración por parte do servidor de páxinas web con guións embebidos.

Páginas Dinámicas con PHP

CA8.4. Utilizáronse estas tecnoloxías para xerar páxinas web que inclúan interacción co usuario en forma de advertencias e peticións de confirmación.

Programación Web con PHP

CA8.5. Utilizáronse estas tecnoloxías para xerar páxinas web que inclúan verificación de formularios

Programación Web con PHP

CA8.6. Utilizáronse estas tecnoloxías para xerar páxinas web que inclúan modificación dinámica do seu contido e a súa estrutura

Programación Web con PHP

CA8.7. Aplicáronse estas tecnoloxías na programación de aplicacións web

Programación Web con PHP

RA9. Desenvolve aplicacións web híbridas, para o que selecciona e utiliza librarías de código e repositorios heteroxéneos de información.#

CA

Tema

CA9.1. Recoñecéronse as vantaxes que proporciona a reutilización de código e o aproveitamento de información xa existente

Páginas Dinámicas con PHP

CA9.2. Identificáronse librarías de código e tecnoloxías aplicables na creación de aplicacións web híbridas

Servicios Web con PHP

CA9.3. Creouse unha aplicación web que recupere e procese repositorios de información xa existentes

Servicios Web con PHP

CA9.4. Creáronse repositorios específicos a partir de información existente en internet e en almacéns de información.

Servicios Web con PHP

CA9.5. Utilizáronse librarías de código para incorporar funcións específicas a unha aplicación web

Servicios Web con PHP

CA9.6. Programáronse servizos e aplicacións web utilizando como base información e código xerados por terceiros.

Servicios Web con PHP

CA9.7. Probáronse, depuráronse e documentáronse as aplicacións xeradas.

Servicios Web con PHP

Contidos Básicos#

BC1. Selección de arquitecturas e ferramentas de programación

 1. Modelos de programación en contornos cliente-servidor.

 2. Mecanismos de execución de código nun servidor web.

 3. Xeración dinámica de páxinas web.

 4. Linguaxes de programación en contorno servidor.

 5. Integración coas linguaxes de marcas.

 6. Tecnoloxías asociadas coas aplicacións web.

 7. Servidores de aplicacións.

 8. Integración cos servidores web.

 9. Ferramentas de programación.

BC2. Inserción de código en páxinas web

 1. Linguaxes embebidas en HTML.

 2. Tecnoloxías asociadas: PHP, ASP, JSP, servlets, etc.

 3. O contedor web.

 4. Obtención da linguaxe de marcas para amosar no cliente.

 5. Etiquetas para inserción de código.

 6. Bloques de código.

 7. Directivas.

 8. Tipos de datos: conversións entre tipos.

 9. Variables: ámbitos de uso.

BC3. Programación baseada en linguaxes de marcas con código embebido

 1. Mecanismos para a toma de decisións.

 2. Bucles.

 3. Tipos de datos compostos. Arrays.

 4. Funcións.

 5. Recuperación e uso de información proveniente do cliente web.

 6. Procesamento da información introducida nun formulario.

 7. Comentarios.

BC4. Desenvolvemento de aplicacións web utilizando código embebido

 1. Mantemento do estado.

 2. Sesións.

 3. Cookies.

 4. Seguridade: usuarios, perfís e papeis.

 5. Autenticación de usuarios.

 6. Adaptación de aplicacións web existentes.

 7. Probas e depuración.

BC5. Xeración dinámica de páxinas web

 1. Mecanismos de separación da lóxica de negocio.

 2. Tecnoloxías asociadas.

 3. Controis de servidor.

 4. Mantemento do estado dos controis.

 5. Mecanismos de xeración dinámica da interface web. BC6. Uso de técnicas de acceso a datos

 6. Establecemento de conexións con bases de datos relacionais.

 7. Recuperación e edición de información.

 8. Visualización da información en páxinas web.

 9. Uso de conxuntos de resultados.

 10. Mecanismos de edición da información nun cliente web.

 11. Execución de sentenzas SQL.

 12. Transaccións.

 13. Uso doutras orixes de datos.

BC7. Programación de servizos web

 1. Tecnoloxías de servizos web.

 2. Mecanismos e protocolos implicados.

 3. Xeración dun servizo web.

 4. Descrición do servizo.

 5. Interface dun servizo web.

 6. Verificación e uso dun servizo web.

BC8. Xeración dinámica de páxinas web interactivas

 1. Execución de código no servidor e no cliente.

 2. Librarías e tecnoloxías relacionadas.

 3. Xeración dinámica de páxinas interactivas.

 4. Controis con verificación de información no cliente.

 5. Obtención remota de información.

 6. Modificación dinámica da estrutura da páxina web. BC9. Desenvolvemento de aplicacións web híbridas

 7. Reutilización de código e información.

 8. Arquitectura das aplicacións web híbridas.

 9. Interfaces de programación de aplicacións dispoñibles.

 10. Uso de información proveniente de repositorios.

 11. Creación de repositorios á medida.

 12. Incorporación de funcionalidades específicas.